logo
Home banner

O projektu

Ova baza ima za cilj da omogući povezivanje i saradnju između obrazovnog, naučno-istraživačkog i privrednog sektora. Unošenjem informacija od strane predstavnika ovih sektora, omogućava se pregled ponude i tražnje za određenim vrstama znanja i obezbjeđuje povezivanje date ponude i tražnje a kroz međusobnu saradnju i edukaciju predstavnika pomenutih sektora. Dugoročno, ovakav pristup omogućava međuzavisnost obrazovnog kadra i predstavnika privrede u poslovnom i naučnom radu što je korisno za razvoj društva u cjelini.:

  • Podsticanje transfera znanja između Univerziteta i privrede,Unapređenje mogućnosti za efikasnu i efektivnu primjenu naučnoistraživačkih rezultata Univerziteta u cilju razvoja privrede i društva,
  • Podsticanje transfera znanja između Univerziteta i privrede,
  • Podrška plasmanu novih tehnologija i inovacija,
  • Povezivanje relevantnih subjekata, uspostavljanje mreža i kolaboracije u cilju intenzivnijeg transfera tehnologija,
  • Razvijanje znanja i vještina u zaštiti i iskorišćavanju patenata i drugih oblika intelektualne svojine u procesu transfera tehnologije,
  • Jačanje svjesti o intelektualnoj svojini i uvećanje kapaciteta transfera tehnologije na Univerzitetu,
  • Pružanje opštih informacija o intelektualnoj svojini,
  • Ekspertiza i podrška u izradi tehnoloških i ekonomskih studija izvodljivosti, kao i procjena vrjednosti i ukupnih potencijala u korišćenju patenata.

Euraxess Centar BiH je kreirao bazu podataka o istraživačima porijeklom iz Bosne i Hercegovine a koji žive i rade u nekoj od stranih zemalja. Pored EURAXESS centra na izradi baze je učestvovao i Centar za ruralni i ekonomski razvoj Banja Luke kroz projekat SavaGarden. Razvoj e-baze podataka je od velike koristi kako istraživačima iz Bosne i Hercegovine koji žele da razmijene iskustvo sa kolegama iz svoje struke, ali i istraživačima koji su u dijaspori. Ova baza će biti integrisana u već postojeću bazu istraživača Univerziteta u Banjoj Luci i privrede, te će tako omogućiti još veći doprinos u saradnji između akademske zajednice, privrede i dijaspore.

Registrovanjem u bazi i popunjavanjem informacija, postajete sastavni dio baze učesnika koji će na određeni način dati doprinos saradnji između Univerziteta i privrede, ali isto tako stvoriti mogućnost za sopstveni istraživački i/ili poslovni razvoj. Uvid u podatke bez Vaše saglasnosti ili pristanka na određeni vid saradnje, neće biti moguće javno objavljivati ili koristiti za namjene koje ne uključuju saradnju sa Univerzitetom/privrednim preduzećem uz Vaš pristanak.

Za više informacija kontaktirajte UPC putem e-pošte: upc@unibl.rs ili broj telefona: +387 51 340 102; 349 972;
EURAXESS Centar +387 51 349 971, info@euraxess.ba

Centar za ruralni i ekonomski razvoj CERD
Telefoni: 051 325-020; 051/325-610; 051/325-611, Fax: 051/325-021, office@cerd.ba